فهرست اصلی

سرفصل دروس

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

سرفصل دروس کلیه ی رشته ها: 

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits    
کاردانی امور فرهنگی 1396-07-11 4.61 MB 167

کاردانی اینترنت 1396-07-11 8.61 MB 161

 

کاردانی حسابداری دولتی 1396-07-11 3.97 MB 119

کاردانی حسابداری مالی 1396-07-11 3.79 MB 124

کاردانی حسابداری- حسابرسی 1396-07-11 6.6 MB 120

کاردانی حقوق 1396-07-11 7.01 MB 149

کارشناسی تغذیه ورزش 1396-07-11 6.35 MB 128

کارشناسی حسابداری - حسابرسی 1396-07-11 12.28 MB 127

کارشناسی حسابداری دولتی 1396-07-11 10.16 MB 129

کارشناسی حقوق 1396-07-11 6.29 MB 176

کارشناسی شبکه 1396-07-11 7.6 MB 130

کارشناسی عمران 1396-07-11 5.76 MB 160

کارشناسی فناوری 1396-07-11 7.66 MB 143

کارشناسی مدیریت 1396-07-11 10.35 MB 225

تک پودمان مذاکره تجاری 1397-01-29 1.36 MB 6