فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

سئوالات متداول

رای دهی:  / 52
ضعیفعالی 

سوال 1 ) اگر دانشجو درس 1 را انتخاب کرده و نمره قبولی نگیرد و درس 1 پیشنیاز درس 2 باشد ، آیا امکان هم نیاز کردن 2 درس در ترم بعدی می باشد ؟

پاسخ : بله . به عنوان مثال دانشجوی ترم اول کاردانی نرم افزار درس برنامه سازی مقدماتی را افتاده است او قادر است در ترم دوم ساختمان داده ها و برنامه سازی مقدماتی را هم نیاز بردارد .

سوال 2) اگر دانشجو درس 1 را انتخاب و آنرا حذف نماید و درس 1 پیش نیاز درس 2 باشد آیا دانشجو می تواند در ترم بعدی اش درس 1 و درس 2 را هم نیاز بردارد ؟

پاسخ  : خیر . حتی اگر در تمام جلسات درس 1 حاضر بوده ، امکان همنیاز کردن وجود ندارد .

 سوال 3 ) اگر دانشجو درس 1 و درس 2 را بردارد (درس 1 همنیاز درس 2 می باشد) و هیچکدام را قبول نشود آیا    می تواند در ترم بعدی تنها درس 2 را انتخاب واحد نماید ؟

پاسخ : خیر . به عنوان مثال دانشجوی کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات دروس فیزیک الکتریسیته و آزمایشگاه فیزیک را انتخاب واحد نموده و هر دو درس را می افتد . او نمی تواند در ترم بعدی اش تنها آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته را انتخاب واحد نماید .

سوال 4 ) دانشجو پس از گذراندن چند واحد درسی مجازبه انتخاب کارآموزی وپروژه می باشد؟

پاسخ : 50 واحد . اگر دانشجو ترم آخر باشد یعنی با سقف 24 واحد (با احتساب کارآموزی و پروژه) فارغ التحصیل شود و نیز می تواند در ترم آخر کارآموزی و پروژه را بردارد .

سوال 5 ) اگر دانشجو در ترم آخر تحصیلش باشد یعنی با انتخاب حداکثر 24 واحد فارغ التحصیل شود آیا رعایت پیشنیاز مهم است ؟

پاسخ : به عنوان مثال دانشجوی کاردانی نرم افزار دروس زبان تخصصی 2 و زبان تخصصی 3 را تا ترم آخر برنداشته ، او می تواند در ترم آخر دو درس را با هم بردارد . باید توجه داشت امکان هم نیاز کردن بیش از دو درس وجود ندارد . به عنوان مثال همین دانشجو نمی تواند دروس زبان تخصصی 1 ، زبان تخصصی 2 و زبان تخصصی 3 را در ترم آخر هم نیاز کند .

سوال 6 ) دانشجو چه درسی را می تواند به عنوان معرفی به استاد انتخاب نماید ؟

پاسخ : یکی از دروس عمومی و یا یک درس تخصصی مشروط بر اینکه آن درس تخصصی را حداقل یک بار افتاده باشد و واحد عملی نیز نداشته باشد .

سوال 7 ) آیا معرفی به استاد تنها در ترم آخر مجاز می باشد ؟

پاسخ : بله

سوال 8 ) دانشجو مجاز به انتخاب چه دروسی در ترم تابستانی می باشد ؟

پاسخ :

  • دروس عمومی
  • دروس تخصصی مشروط بر اینکه حداقل یک بار افتاده باشد .
  • کارآموزی و پروژه مشروط بر اینکه 50 واحد درسی را گذرانده باشد .

سوال 9) دانشجو در ترم تابستان حداکثر چند واحد می تواند انتخاب واحد نماید ؟

پاسخ : 6 واحد

سوال 10) آیا دانشجوی کارشناسی نرم افزار می تواند درس کارآفرینی بجای یکی از دروس اختیاری بگذراند ؟

پاسخ : بله ، مشروط بر اینکه در دوره کاردانی آنرا پاس نکرده باشد .

سوال 11 ) چه زمانی دانشجو مشروط می شود ؟

پاسخ : هنگامیکه معدل نیمسال او بین 10 تا 12 باشد .

سوال 12 ) تفاوت دانشجویی که مشروط شده با بقیه دانشجویان چیست ؟

پاسخ : دانشجویی که معدل نیمسال او زیر 12 باشد و یا به عبارتی مشروط شود در نیمسال بعدی تحصیلی اش حداکثر 14 واحد و حداقل 12 واحد می تواند انتخاب نماید . حال دانشجویانی که مشروط نشده اند (معدل بین 12 تا 17 کسب کرده اند ) حداکثر 20 واحد و دانشجویانی که معدل آنها بیش از 17 است ، حداکثر 24 واحد می تواند انتخاب واحد نماید .

سوال 13) دانشجو مجاز به انتخاب حداقل چند واحد در یک نیمسال تحصیلی است ؟

پاسخ : حداقل 12 واحد .

سوال 14 ) در شرایطی که دروسی از دانشجو حذف شورایی شده باشد و واحدهای او کمتر از 12 بشود ، مبنای انتخاب واحد ترم بعدی او براساس معدل کدام ترم می باشد ؟

پاسخ : فرض کنید دانشجویی در ترم اول سال 90 مشروط شده و در ترم دوم سال 90، 12 واحد انتخاب نموده و یکی از دروس سه واحدی ترم دوم سال 90 او حذف شورایی می شود یعنی 9 واحد در معدل او اثر داشته و معدل نیمسال دوم سال 90 او بیشتر از 17 می شود ، او مجاز به انتخاب 24 واحد در نیمسال اول سال 91 نمی باشد زیرا نیمسال 2-90 او به دلیل 9 واحد ترم محسوب نشده و مبنا1-90 می باشد که مشروط شده و در نیمسال 1-91 حداکثر 14 واحد       می تواند انتخاب نماید .

سوال 15 ) چه زمانی دانشجو مشروط علمی می شود ؟

پاسخ : هنگامیکه معدل نیمسال او زیر 10 باشد .

سوال 16) چه زمانی دانشجو از دانشگاه اخراج می شود ؟

پاسخ : هنگامیکه سه ترم مشروط و یا دو ترم مشروط علمی شود .

سوال 17 ) آیا نمرات دروس افتاده دانشجویان پودمانی در معدل انها لحاظ می شود ؟

پاسخ : خیر

سوال 18 ) آیا نمرات دروس افتاده دانشجویان ترمی در معدل آنها لحاظ می شود ؟

پاسخ : بله .

سوال 19 ) تکرار پودمان به چه معناست ؟

پاسخ : اگر دانشجو بیش از 6 واحد و یا دو درس را در یک پودمان بیفتد در ترم بعد پودمان او تکرار می شود یعنی مجاز به انتخاب درس از پودمان بعدی نیست .

سوال 20 ) آیا دانشجویانی که شرایط تکرار پودمان را دارند باید دروسی را که نمره قبولی گرفته اند را مجدد بگذرانند ؟

پاسخ : خیر ، تنها مجاز به انتخاب دروس افتاده و یک یا دو درس عمومی می باشند .

سوال 21 ) آیا دانشجو مجاز به انتخاب استاد کارآموزی خود می باشد ؟

پاسخ : خیر استاد کارآموزی توسط گروه مشخص شده و به دانشجو اعلام می شود .

سوال 22 ) در چه شرایطی استاد مجاز به حذف درس دانشجو می باشد ؟

پاسخ : در شرایطی که دانشجو بیشتر از حد مجاز در کلاس غیبت داشته باشد .

سوال 23 ) مدت زمان تحویل پروژه پایانی چقدر است ؟

پاسخ : تا پایان نیمسال تحصیلی ای که درس را انتخاب واحد نموده است .

سوال 24 ) چنانچه دانشجو در مدت زمان مشخص شده برای تحویل پروژه ، آنرا تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟

پاسخ : دانشجو ملزم به پرداخت هزینه ای خواهد شد .

سوال 25 ) آیا دانشجو می تواند نسبت به نمره اش قبل و یا بعد از زمان مشخص شده بر روی لیست موقت اقدام نماید ؟

پاسخ : خیر.

سوال 26 ) آیا پس از قطعی شدن نمره دانشجو استاد می تواند نمره دانشجو را تغییر دهد ؟

پاسخ : خیر

سوال 27 ) تفاوت بین حذف درس در تاریخ حذف و اضافه با حذف اضطراری چیست ؟

پاسخ : در حذف درس در زمان حذف و اضافه شهریه پرداختی بابت آن درس از بین نمی رود و برای ترم آینده او در نظر گرفته می شود . اما در حذف اضطراری و حذف شورایی شهریه پرداختی بابت درس از بین می رود .

سوال 28 ) چنانچه دانشجوی پودمانیدر ترمی پذیرفته شود چه دروسی از او تطبیق می خورد ؟

پاسخ : در صورتی که دروس گذرانده شده در دوره پودمانی دانشجو کمتر از 50 درصد کل دروس باشد ، نمرات بیشتر از 12 او تطبیق می خورد اما اگر بیشتر از 50 درصد باشد در صورتی که معدل کل دانشجو بیشتر از 15 باشد ، نمرات بیشتر از 14 و خود 14 او تطبیق می خورد .

سوال 29 ) دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چند ترم مجاز به تحصیل می باشند ؟

پاسخ : 6 ترم .

سوال 30 ) دانشجویان کاردانی و کارشناسی  ناپیوسته پودمانی چند ترم مجاز به تحصل می باشند ؟

پاسخ : 12 ترم .

سوال 31 ) چنانچه برخی از نمرات دانشجو در زمان انتخاب واحد اعلام نشده باشد، دانشجو چند واحد می تواند انتخاب نماید؟

پاسخ : در این صورت دانشجو بر اساس پیش بینی نمره خود معدلش را محاسبه نماید، چنانچه کمتر از 12 باشد ، 14 واحد ، بیشتر از 12 باشد، حداکثر20واحد و بیشتر از 17 باشد تا سقف 24 واحد می تواند انتخاب نماید. دانشجو موظف است در تاریخ حذف و اضافه به سامانه مراجعه نماید و نمرات قطعی خود را مشاهده کند. چنانچه معدل او از آنچه پیش بینی کرده، کمتر شده باشد باید دروس خود را حذف نماید و چنانچه از پیش بینی او بیشتر شده بود، می تواند دروسی را انتخاب نماید.

سوال32) چنانچه دانشجو در تاریخ حذف و اضافه انتخاب واحد خود را تصحیح نکرد چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ : اگر تعداد واحد بیشتر از حد مجاز داشته باشد، دروس او حذف می گرددو این باعث اتلاف وقت و هزینه دانشجو می شود.

سوال33) دانشجو در زمان حذف و اضافه چند درس را می تواند حذف و اضافه نماید؟

پاسخ : دانشجو در تاریخ حذف و اضافه دو درس را می تواند حذف و یا دو درس اضافه نماید.

سوال 34) روال پرداخت شهریه دانشجو به چه صورت است؟

پاسخ : دانشجو در زمان انتخاب واحد شهریه ثابت خود را به صورت نقد پرداخت می کند و مابقی را می تواند به صورت نقد و یا اقساط در چند چک پرداخت کند.

سوال 35) چنانچه دانشجو برای پرداخت شهریه به دانشگاه مراجعه نکرد چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ : در اینصورت از شرکت در امتحان پایان ترم محروم خواهد ماند(توجه : برای دانشجویانی که به دلایلی قادر به پرداخت شهریه در تاریخ مقرر نبوده اند، درخواست کتبی برای مطرح شدن در جلسه شورا بنویسند و در صورت تشخیص شورا به موجه بودن دلیل آنها با پرداخت جریمه روزانه 000/10 ريال قادر به شرکت در آزمونهای پایان ترم خواهند بود.)