فهرست اصلی

کارآفرینان و پژوهشگران برتر

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در نظر دارد طی مراسمی نسبت به معرفی و تقدیر از پژوهشگران و کارآفرینان برگزیده مراکز علمی-کاربردی کشور اقدام نمایند.
لذا از مدرسین و دانشجویان کارآفرین تقاضا می شود جهت تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مستندات به مسئول دفتر کارآفرینی مرکز جناب آقای دهقانی مراجعه نمایند.