فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

معرفی سرپرست مرکز

رای دهی:  / 32
ضعیفعالی 

علیرضا معصومی – سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی – دانشگاه بیرجند

 

سوابق آموزشی:

تدریس زبان پیش – دانشگاه پیام نور بیرجند

تدریس گفت و شنود و آزمایشگاه - مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

تدریس مکالمه موضوعی - مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

تدریس مکالمه انگلیسی- فن ترجمه و انگلیسی تجاری – مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 

سوابق علمی:

نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با موضوع فرصتها و چالشهای به کارگیری دستگاههای الکترونیک قابل حمل در یادگیری زبانهای خارجی

 

سوابق اجرایی:

مدیر گروه زبانهای خارجی - مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی