فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

مقاله "مدیریت دانش، حلقه مفقوده ای در توامندسازی کارکنان"

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

مقاله "مدیریت دانش، حلقه مفقوده ای در توامندسازی کارکنان" توسط آقای محمدرضا دهقانی عضو هیات علمی واحد و آقای احمد مخمل باف مدیر دپارتمان مدیریت و حسابداری مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی در ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری شماره 31 چاپ گردید.