فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

پذیرش مقاله علمی آقای محمدرضا دهقانی و احمد مخمل باف

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

مقاله علمی آقای محمدرضا دهقانی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی واحد خراسان جنوبی و آقای احمد مخمل باف فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند، با عنوان : "مروری مختصر بر رویکرد منابع"

در ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری پذیرفته شده است.