فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند، از مراکز برتر سال 94 شد

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

در بین 42 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی؛
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند، از مراکز برتر سال 94 شد

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند درشانزدهمین گردهمایی رؤسا و سرپرستان مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، یکی از مراکز برتر سال 94 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، دکتر عبدالرضا مجدالدین، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی در این خصوص گفت: نظام آموزش عالی علمی کاربردی در تمام زمینه‌ها به عرصه‌ای برای علم و عمل و محوری برای خودکفایی در راستای تربیت نیروی متخصص و ماهر تبدیل شده است.

براساس این گزارش، ارزیابی انجام شده در حوزه‌های آموزشی، دانشجویی، برنامه ریزی، نظارت، فناوری، مدیریت و فضای کالبدی بوده است.