فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

آدرس

رای دهی:  / 28
ضعیفعالی 

خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان غفاری-تقاطع قدس غربی-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

صندوق پستی: 466

کد پستی: 76516-917176

کد شهر:056

تلفن مرکز: 32223073- 32228056- 32236998