فهرست اصلی

نمایش # 
عنوان تاریخ انتشار %s نویسنده
13. چاپ مقاله ISI اساتید گروه حسابداری مرکز در مجله 18 مرداد 1393 نگارش یافته توسط خسروی
12. چاپ مقاله استاد گروه حسابداری در مجله علمی- پژوهشی 18 مرداد 1393 نگارش یافته توسط خسروی
11. نحوه نگارش و تنظیم پایان نامه های دانشجویان مراکز علمی کاربردی 07 خرداد 1393 نگارش یافته توسط خسروی
10. پذیرش مقاله‌ای دیگر از دانشجویان حسابداری مرکز در کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی 31 ارديبهشت 1393 نگارش یافته توسط خسروی
9. پذیرش مقاله دانشجویان حسابداری در کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی 31 ارديبهشت 1393 نگارش یافته توسط خسروی
8. مقاله دانشجویان حسابداری مرکز در کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 31 ارديبهشت 1393 نگارش یافته توسط خسروی
7. پذیرش مقاله استاد گروه حسابداری مرکز 18 فروردين 1393 نگارش یافته توسط خسروی
6. پذیرش مقاله دانشجویان حسابداری مرکز در کنفرانس ملی 23 بهمن 1392 نگارش یافته توسط خسروی
5. پذیرش سومین مقاله دانشجویان حسابداری مرکز در کنفرانس ملی 08 بهمن 1392 نگارش یافته توسط خسروی
4. پذیرش دومین مقاله دانشجویان حسابداری مرکز در کنفرانس ملی 17 دی 1392 نگارش یافته توسط خسروی