فهرست اصلی

مقاله های 93

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits    
مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی 1393-07-27 317.99 KB 524

تقابل فرهنگ و حسابداری 1393-07-27 360.49 KB 547

چالش های مدیریت هزینه در بخش عمومی 1393-07-27 269.44 KB 466

آسیب شناسی تحصیلات تکمیلی در رشته حسابداری 1393-06-16 291.44 KB 419

آموزش حسابداری به عنوان یک زبان در دانشگاه ها 1393-06-16 120.59 KB 423

بازنگری ادبیات آموزش حسابداری 1393-06-16 283.91 KB 405

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کنترلهای داخلی 1393-07-07 195.69 KB 412

بررسی راههای گشترش فناوری اطلاعات در حسابداری 1393-06-15 413.9 KB 364

بررسی عوامل موثر برجلب اعتماد مخاطبان گزارشات مالی 1393-06-15 715.36 KB 451

بررسی نقش بانکداری اسلامی در حل بحران مالی 1393-07-07 198.4 KB 360

دیدگاههای فقهی و حقوقی عقود مالی اسلامی 1393-06-15 536.2 KB 464

دیروز، امروز و فردای حسابرسی 1393-06-16 254.04 KB 474

رابطه اخلاق اسلامی و تعهد حرفه ای حسابداران 1393-06-16 874.95 KB 635

ردپای آب در سیستم حسابداری 1393-06-16 401.56 KB 556

محافظه کاری در حسابداری 1393-06-16 224.99 KB 447

مروری یر مفاهیم سرمایه فکری 1393-06-16 266.7 KB 347

نقش پارادایم در تحقیقات حسابداری 1393-06-16 246.56 KB 414

واکاوی عوامل مؤثر بر کشف تقلب 1393-06-16 495.89 KB 343

چارچوب نظری گزارشگری مالی یکپارچه 1393-06-16 518.91 KB 506

چشم انداز اخلاقی حسابداران 1393-06-16 349.91 KB 363

کاربرد تکنیک های داده کاوی در حسابداری 1393-06-16 186.69 KB 691

کنکاشی پیرامون عوامل کیفیت گزارشگری مالی 1393-06-16 490.47 KB 392

چشم انداز اخلاقی حسابداران 1393-07-24 349.91 KB 391

مدیریت تغییردر بهبود بهره وری کارکنان حسابداری 1393-06-15 497.95 KB 369