فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

الکتروتکنیک

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

معرفی رشته (الکتروتکنیک)

 

 

مقدمه:

برنامه دوره دوساله کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی براساس چارچوب آموزش های علمی-کاربردی طراحی وتدوین شده است وفارغ التحصیلان ازمیزان درک، قدرت استدلال اطلاعات دانش ومهارت یک متخصص برخورداراست.

 

تعریف وهدف:

این رشته آموزش وتربیت کاردان برق صنعتی باجهت گیری فنی است که درادامه برنامه دوره سه ساله فنی وحرفه ای الکتروتکنیک تهیه شده است لذا درطراحی برنامه علاوه برمهارت های فنی،تفکرطراحی نیزمورد توجه بوده است که فارغ التحصیلان علاوه برداشتن اطلاعات ومهارت های کافی درزمینه عملی،تواناییهای نظری وتفکرطراحی درمشاغل مرتبط راداشته باشند .

 

ضرورت واهمیت:

رشدوپیشرفت صنعت برق سبب رشدسریع تکنولوژی وتوسعه کشورهای صنعتی گردیده است.تدریجا سیستم های جدیدجایگزین سیستم های قدیمی ما می شود وکمبود متخصص دراین زمینه قطعادرراه اندازی ونگهداری وکنترل کارخانجات اثرخواهدگذاشت.ازآنجاکه صنایع کشورباکمبودنیروی متخصص درزمینه طراحی توسعه وتعمیرونگهداری تاسیسات الکتریکی روبروست ولذا تربیت نیروی انسانی درسطح کاردان (تکنیسین)ضروری بنطرمی رسد.

 

نقش وتوانایی:

 ازفارغ التحصیلان گرایش برق صنعتی انتظارمی رودکه:

1-    توانائی تعمیرونگهداری قسمت های برق ماشین های صنعتی وشبکه های الکتریکی راداشته باشند.

2-    توانائی طراحی ومحاسبه مدارهای روشنایی وتاسیسات فرمان الکتریکی درسطح محدود راداشته باشند.

3-    توانائی اجرای پروژه های تاسیساتی وراه اندازی ماشین آلات راداشته باشند.

4-    توانائی سرپرستی تعدادی کارگربرقکارراداشته باشند.    

 

تاریخچه رشته درمرکز:

 

رشته الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (کاردانی پیوسته )پذیرش دانشجودراین رشته ازنیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 آغازوتاکنون طی دودوره 40 دانشجومشغول به تحصیل می باشند.