فهرست اصلی

مراحل دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

1.  ثبت درخواست در سامانه سجاد در قسمت:

گواهی ها >> درج درخواست جدید

(تنها در صورت پرداخت 15% شهریه امکان ثبت درخواست خواهید داشت)

2.  مراجعه به آموزش(خانم زمانی)  جهت چاپ گواهی اشتغال به تحصیل

3.  مراجعه به امور مالی جهت تایید پرداخت شهریه نیمسال جاری

4.  مراجعه به مدیر آموزش جهت تایید

5.  مراجعه به رییس مرکز جهت امضا

6.  مراجعه به دبیر خانه جهت ثبت